ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สถานะห้องประชุม

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุตักร กรุงเทพมหานคร 10900
service@doae.go.th โทรศัพท์ 02-5790121-27